Kim 801 Bin 152 TL İster?

Ekranlarda kimi zaman para kimi zaman araba ve ev ödüllü yarışmalar düzenlenmektedir. Bu yarışmalar arasında önceki ismiyle “Kim 500 Milyar İster?” şimdiki ismiyle “Kim Milyoner Olmak İster?” şüphesiz en popüleri. Önceki ismini de veriyorum çünkü yarışma yıllardır ekranda olan ve her sezon beğeniyle izlenen bir yarışma. Yarışmaya konu olan para ödülü yarışmanın isminden de anlaşılacağı … Kim 801 Bin 152 TL İster? yazısını okumaya devam et

Birden Fazla İşverenden Elde Edilen Ücretlerin Vergilendirilmesi

1 .Giriş 14.03.2019 tarihinde yazmış olduğum “Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi Sorgusu” başlıklı yazının sonunda yapay zeka yazılımları kullanılarak yaygınlaştırılması ve vergiye gönüllü uyumun azami ölçüde sağlanmasını temenni etmiştim. Gelir İdaresi Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan aldığı verilere dayanarak birden fazla işverenden ücret elde edenleri tespit ederek mükelleflere gönderdiği bilgi isteme yazısıyla gelecekte e-denetimi yaygınlaştıracağının sinyallerini … Birden Fazla İşverenden Elde Edilen Ücretlerin Vergilendirilmesi yazısını okumaya devam et

Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi Sorgusu

08.03.2017 tarih ve 30001 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6824 sayılı Kanun’un 4. maddesiyle; Gelir Vergisi Kanunu’nun mülga mükerrer 121. maddesi başlığı “Vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi” şeklinde yeniden düzenlenmiştir. Ayrıca bu düzenlemenin uygulamasına ilişkin 23.12.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 301 seri no.lu Gelir Vergisi Tebliği’nde açıklanmıştır. Vergisini zamanında ödeyen ve belirtilen diğer şartları sağlayan mükellefler … Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi Sorgusu yazısını okumaya devam et

Bir Mukteza Kurumlar ve Gelir Vergisi Hesabınızı Değiştirebilir Mi?

Kurumlar vergisi beyannamesi, hesap döneminin kapandığı ayı izleyen dördüncü ayın birinci gününden yirmibeşinci günü akşamına kadar mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine verilir. 01 Ocak 2016-31 Aralık 2016 dönemine tabi olan Kurumlar Vergisi mükellefleri 1 Nisan 2017 tarihinden başlayarak 25 Nisan 2017 tarihi akşamına kadar Kurumlar Vergisi Beyannamesini beyan edeceklerdir. İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen 17.03.2017 … Bir Mukteza Kurumlar ve Gelir Vergisi Hesabınızı Değiştirebilir Mi? yazısını okumaya devam et

Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi

Vergi, devletin hükümranlık gücüne dayanarak kamu harcamalarını finanse etmek amacıyla gerçek ve tüzel kişilerden mali güçlerine göre karşılıksız ve cebren alınan ekonomik değerdir. Vergi ödeviyle ilgili olarak Anayasa’nın 73. maddesinde; “Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlüdür. Vergi, resim, harç ve benzeri yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir veya kaldırılır.” hükmüne yer verilmiştir. … Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi yazısını okumaya devam et

Asgari Ücrete AGİ Müdahalesi

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 30.12.2015 tarih ve 2015/1 No.lu kararına göre, asgari ücreti belirlemek üzere 2015 yılında yaptığı dört toplantı sonucunda, Milli seviyede tek asgari ücret tespitine oybirliğiyle, İşçilerin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretlerinin; 01.01.2016-31.12.2016 tarihleri arasında 54,90 TL olarak tespitine, işveren temsilcilerinin muhalefetine karşılık oyçokluğuyla, Kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasına oybirliğiyle karar verilmiştir. … Asgari Ücrete AGİ Müdahalesi yazısını okumaya devam et

Tüm Çalışanlar Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemine Dahil Edilecek

25 Ağustos 2016 tarih ve 29812 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6740 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’na ek madde eklenerek hem 45 yaşını aşmayan hem de 5510 sayılı Kanun’un 4/a ve 4/c kapsamında çalışan özel ve kamu çalışanlarının zorunlu bireysel emeklilik sistemine dahil edilmesi düzenlenmiştir. İlgili Kanun’daki düzenleme 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren … Tüm Çalışanlar Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemine Dahil Edilecek yazısını okumaya devam et

15 Temmuz Dayanışma Kampanyasına Yapılacak Bağışların İndirimi

  15 Temmuz 2016 tarihinde yapılan silahlı darbe girişimi sonrası Başbakanlık’tan şehit aileleri ile gazilere yönelik Dayanışma Kampanyası başlatıldı. Başbakanlık tarafından yayımlanan 15 Temmuz Dayanışma Kampanyası konulu Genelge’de, “Silahlı darbe teşebbüsünde şehit olan vatandaşlarımızın ailelerinin kederlerini hafifletmek ve yararlılarımızın acılarına ortak olmak için hükümetimiz şehit ve gazilere tanınan bütün hakları tanımış ve tüm imkanlarını da seferber … 15 Temmuz Dayanışma Kampanyasına Yapılacak Bağışların İndirimi yazısını okumaya devam et

Sermaye Artırımında Vergi İndirimi

Giriş Bilançonun aktifinde dönen varlıklar ile duran varlıklar yer alırken pasifinde ise kısa vadeli yabancı kaynaklar, uzun vadeli yabancı kaynaklar ile öz kaynaklar yer almaktadır. Aktif pasif dengesinin sağlanmasında pasifte yer alan öz kaynakların yabancı kaynaklara göre yüksek olması, şirketlerin herhangi bir olumsuz durumla (ekonomik kriz, alacakların tahsilatının zorlaşması vs.) karşılaştığında bu olumsuzlukları kolay bir … Sermaye Artırımında Vergi İndirimi yazısını okumaya devam et

Araç Kiralama Şirketlerinde Krediyle Alınan Araçların Vergisel Boyutu

I. Giriş Adam Smith’in 1776 yılında yayımlanan Ulusların Zenginliği adlı eseri ekonomi biliminde önemli bir yere sahiptir. Kitap 18. yüzyılda yazılmış olsa da günümüzde halen geçerliliği bulunmaktadır. Kitabın ilk bölümünde iş bölümü ve uzmanlaşma sonucu üretimin nasıl arttırıldığı toplu iğne örneğiyle açıklanmaktadır. Üretim aşamalarında görev alan kişilerin işlerinde uzmanlaşmaya gitmesi sonucu üretilecek “toplu iğne” sayısının … Araç Kiralama Şirketlerinde Krediyle Alınan Araçların Vergisel Boyutu yazısını okumaya devam et