15 Temmuz Dayanışma Kampanyasına Yapılacak Bağışların İndirimi

15_Temmuz_Kampanyasi_3

 

15 Temmuz 2016 tarihinde yapılan silahlı darbe girişimi sonrası Başbakanlık’tan şehit aileleri ile gazilere yönelik Dayanışma Kampanyası başlatıldı. Başbakanlık tarafından yayımlanan 15 Temmuz Dayanışma Kampanyası konulu Genelge’de, “Silahlı darbe teşebbüsünde şehit olan vatandaşlarımızın ailelerinin kederlerini hafifletmek ve yararlılarımızın acılarına ortak olmak için hükümetimiz şehit ve gazilere tanınan bütün hakları tanımış ve tüm imkanlarını da seferber etmiştir. Ayrıca, yaşanan bu acı karşısında milletimiz yoğun yardım etme talebinde bulunmuştur. Bu talepleri karşılamak amacıyla, Başbakanıkça belirlenecek esaslar çerçevesinde harcanmak üzere Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı görevlendirilerek bir yardım kampanyası başlatılmış ve Genelge ekinde yer alan banka hesapları açılmıştır.” ibarelerine yer verilmiştir.

Bu hususlar doğrultusunda kampanyaya katılan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin yapacakları bağışlar belli şartlarda gelir ve kurumlar vergisi matrahlarından indirim yapabileceklerdir.

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10. maddesinde; kurumlar vergisi beyannamesinde ayrıca gösterilmek şartıyla, kurumlar vergisi matrahından yapılabilecek indirimler sayılmıştır. Beyannamede yeterli kazancın bulunması durumunda 10. maddede yer alan indirim kalemleri sırasıyla dikkate alınması gerekmektedir. İlgili mevzuat ve değerlendirmeye ilişkin açıklamalara aşağıda yer verilmiştir.

Kanun maddesinin 1/a bendine göre; Başbakanlıkça veya Bakanlar Kurulunca başlatılan yardım kampanyalarına makbuz karşılığı yapılan ayni ve nakdî bağışların tamamı kurum kazancının tespitinde indirilebilecektir.

Aynı hükme Gelir Vergisi Kanunu’nun 89. maddesinde de yer verilmiş olup, Başbakanlıkça veya Bakanlar Kurulunca başlatılan yardım kampanyalarına makbuz karşılığı yapılan ayni ve nakdî bağışların tamamının gelir vergisi beyannamesinde indirilebilecektir.

24.07.2016 tarihinde Başbakanlık tarafından “15 Temmuz Dayanışma Kampanyası” konu ve 2016/18 no.lu genelge 25.07.2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nin Bağış ve yardımların belgelendirilmesi bölümünde; “Ayni veya nakdi olarak yapılan bağış ve yardımların kurumlar vergisi mükelleflerince indirim olarak dikkate alınabilmesi için makbuz karşılığı yapılmış olması gerekli ve yeterlidir”..” Nakdi bağışların indirilebilmesi, bağışı kabul eden kuruluşlarca verilecek makbuzla veya bu amaçla bankalarda açtırılan hesaplara yatırıldığına ilişkin banka dekontlarıyla belgelendirilmesi şartıyla mümkündür.” hükümlerine yer verilmiştir.15_Temmuz_Kampanyasi_1

Yukarıda bahsi geçen mevzuat hükümleri uyarınca, Başbakanlık tarafından “15 Temmuz Dayanışma Kampanyası” konulu genelgenin ekinde yer alan hesap numaralarına 15 Temmuz Dayanışma Kampanyası açıklamasıyla yatırıldığına ilişkin banka dekontuyla belgelendirilmesi durumunda gerek kurumlar vergisi mükellefleri açısından gerekse gelir vergisi mükellefleri açısından beyannamede ayrıca gösterilmek şartıyla kazancın bulunması halinde tamamı indirim konusu yapılabilecektir.

Bunların dışında, Genelge ekinde, “Gerçek ve tüzel kişilerin bu hesaplara doğrudan bağış yapabilecekleri gibi Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom (Avea) GSM operatörlerinin “1507” kısa SMS numarasına “15 Temmuz” yazarak 5 TL bağışta bulunabileceklerdir.” ibaresine yer verilmiştir.

Bu yazı borsagundem.com sitesinde haber yapılmıştır.

Faydalı Olması Dileğiyle.

Bir Cevap Yazın