Asgari Ücrete AGİ Müdahalesi

asgari-ucrete-agi-mudahalesi3

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 30.12.2015 tarih ve 2015/1 No.lu kararına göre, asgari ücreti belirlemek üzere 2015 yılında yaptığı dört toplantı sonucunda,

  • Milli seviyede tek asgari ücret tespitine oybirliğiyle,
  • İşçilerin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretlerinin; 01.01.2016-31.12.2016 tarihleri arasında 54,90 TL olarak tespitine, işveren temsilcilerinin muhalefetine karşılık oyçokluğuyla,
  • Kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.

Alınan karar doğrultusunda brüt asgari ücret 1.647,00 TL olarak belirlenmiştir. Daha önceki yıllar için asgari ücret ve gelir vergisi dilimleri birlikte değerlendirilmekte ve asgari ücretli çalışanlar Gelir Vergisi genel tebliğiyle belirlenen ikinci gelir vergisi dilimine girmemekteydi. Ancak, bu yıl belirlenen asgari ücret için Ekim ayından itibaren ikinci dilime girmesi nedeniyle asgari ücretlinin eline geçen net ücrette azalış meydana gelmektedir.

Yapılan hesaplamalar doğrultusunda, kanun teklifi öncesinde; bekar ve sigortalı çalışanlar için asgari ücret Ocak 2016-Eylül 2016 dönemi için 1.300,99 TL iken Ekim 2016-Aralık 2016 dönemleri için 1.231,00 TL olmaktadır.

Bu doğrultuda, Mustafa Elitaş ve Süreyya Sadi Bilgiç tarafından TBMM Başkanlığı nezdinde yer alan Plan Bütçe Komisyonu’na sunduğu 25.10.2016 tarih ve 2/1419 sayılı Kanun teklifinde 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na geçici 86. madde eklenmesi öngörülmektedir.

Bahsi geçen Kanun teklifine ilişkin genel gerekçe aşağıdaki gibidir:

“2016 yılında en düşük ücret net 1.300,99 TL olarak belirlenmiştir. Bu belirlemeye bağlı olarak 2016 yılı Ekim, Kasım ve Aralık aylarındaki ücretlerde Gelir Vergisi Kanunu’nun 103. maddesinde yazılı tarife nedeniyle oluşacak kayıpların ilave asgari geçim indirimi yoluyla telafisi amacıyla Gelir Vergisi Kanunu’nda değişiklik yapılmak üzere belirtilen Kanun teklifi hazırlanmıştır.”

Kanun yasalaşırsa 01.10.2016 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.

Açıklama/Dönem Ocak-Eylül Dönemi Ekim-Aralık Dönemi
Brüt Ücret 1.647,00 1.647,00
SGK İşçi 230,58 230,58
SGK İşsizlik İşçi 16,47 16,47
Gelir Vergisi Matrahı 1.399,95 1.399,95
Kümülatif Gelir Vergisi Matrahı 2.799,90 2.799,90
Gelir Vergisi 209,99 279,99
Damga Vergisi 12,50 12,50
Net Ücret 1.177,46 1.107,46
AGİ (Asgari Geçi İndirimi) 123,53* 123,53
Ödenecek Net Ücret 1.300,99 1.230,99
AGİ Telafisi 0,00 70,00
Telafi Sonrası Ödenecek Net Ücret 1.300,99 1.300,99

*Yapılan tüm hesaplamalarda bekar ve çocuksuz asgari ücretlinin durumu dikkate alınmıştır.

Ödenecek net ücretin 1.300,99 TL’nin altına inmemesi için ya brüt ücret artışı sağlanması ya da ödenen gelir vergisinden mahsup edilmek üzere AGİ tutarında bir artış yapılması gerekecekti.

Yukarıda bahsi geçen Kanun teklifinden de anlaşılacağı üzere Ekim-Aralık dönemlerinde oluşacak düşüşler AGİ yoluyla telafi edilecektir.

Belirlenen en az ücret tutarı 1.300,99 TL olması nedeniyle aynı şekilde asgari ücretli olmamasına rağmen Ekim ayından itibaren ikinci dilime girmesi nedeniyle bu tutarın altına düşecek tüm kişiler için AGİ telafisi yapılacaktır.

Yapılan hesaplama doğrultusunda brüt ücreti 1.647,00 ile 1.751,10 TL arasında olan kişiler için AGİ telafisi yapılması gerekecektir.

Açıklama/Dönem Ocak-Eylül Dönemi Ekim-Aralık Dönemi
Brüt Ücret 1.751,10 1.751,10**
SGK İşçi 245,15 245,15
SGK İşsizlik İşçi 17,51 17,51
Gelir Vergisi Matrahı 1.488,44 1.488,44
Kümülatif Gelir Vergisi Matrahı 1.488,44 2.976,87
Gelir Vergisi 223,27 297,69
Damga Vergisi 13,29 13,29
Net Ücret 1.251,88 1.177,46
AGİ 123,53 123,53
Ödenecek Net Ücret 1.375,41 1.300,99

**Tablodan da görüleceği üzere 1.751,10 TL’nin altında brüt ücreti olan kişiler için de AGİ telafisi gerekecektir.

Bu telafiyle işveren maliyetinde herhangi bir değişiklik olmayacaktır. Aynı zamanda brüt ücreti 1.647,00 ile 1.751,10 TL arasında olan çalışanlar için de elde ettikleri gelir 1.300,99 TL’nin altına düşmeyecektir.

Önümüzdeki aylarda asgari ücreti belirlemek üzere toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun alacağı kararlar doğrultusunda gelir vergisi dilimleri belirlenmesi durumunda herhangi bir değişikliğe gidilmesine gerek kalmayacaktır.

Diğer taraftan gelir vergisi dilimleri belirlenirken komisyondan çıkacak karar dikkate alınması durumunda birinci gelir vergisi dilimi yukarı çekilmesi gerekecek ve diğer ücretlilerden alınan gelir vergisinde bir düşüş olacaktır.

Aralık ayında Gelir Vergisi genel tebliğiyle belirlenecek gelir vergisi tarifesi için bu hususu nasıl değerlendireceklerini göreceğiz.

Faydalı Olması Dileğiyle..

Bir Cevap Yazın