Bir Mukteza Kurumlar ve Gelir Vergisi Hesabınızı Değiştirebilir Mi?

Kurumlar vergisi beyannamesi, hesap döneminin kapandığı ayı izleyen dördüncü ayın birinci gününden yirmibeşinci günü akşamına kadar mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine verilir. 01 Ocak 2016-31 Aralık 2016 dönemine tabi olan Kurumlar Vergisi mükellefleri 1 Nisan 2017 tarihinden başlayarak 25 Nisan 2017 tarihi akşamına kadar Kurumlar Vergisi Beyannamesini beyan edeceklerdir.

İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen 17.03.2017 tarih ve “Ertelenen sigorta prim borçlarının gider kaydı” konulu muktezasında birçok kez tartışılan ve mevcut Kanunlarda yer alan düzenlemelere göre yorumlanan önemli bir konuya açık yorum getirilmiştir. Bahsedilen bu düzenleme doğrultusunda çoğu gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri SGK primlerini öderken herhangi bir başvuru yapmaksızın otomatik prim ertelemesine gitmiştir.

Aşağıda yer verilen mukteza açıklamaları ve değerlendirmeler sonucunda hareket edildiğinde, bahsi geçen muktezanın halihazırda beyan edilen gelir vergisi hesabını ve bu ay verilecek kurumlar vergisi hesabını değiştireceği açıktır.

Bilindiği üzere, 27.01.2017 tarihli ve 29961 sayılı Resmi Gazete’de “Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”yayımlanmıştı. İlgili düzenlemede, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na eklenen Geçici 72. maddesinde yer alan prim ertelemesi kapsamına giren özel sektör işverenlerinin, 2016/Aralık ayına ilişkin sigorta prim borçlarının anılan maddede öngörüldüğü şekilde hesaplanan miktarı, herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın 31.10.2017 tarihine kadar ertelenmiştir.

31.05.2006 tarih ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 88. maddesinin 11. fıkrasının “Primlerin ödenmesi” başlıklı bölümünde, kuruma fiilen ödenmeyen prim tutarlarının, gelir vergisi ve kurumlar vergisi uygulamasında gider yazılamayacağı belirtilmiştir. Ayrıca, 174 serin No.lu GVK Genel Tebliği’nin “SSK Primlerinin Gelir ve Kurumlar Vergisi Yönünden Gider Yazılması” başlıklı bölümünde ise, SSK primlerinin gider olarak dikkate alınabilmesi için, bu primlerin Sosyal Sigortalar Kurumuna fiilen ödenmiş olması gerektiği, bu nedenle sigorta primlerinin dönemine ve ait olduğu yıla bakılmaksızın fiilen ödendiği tarihte gider yazılacağı, ancak, bir aya ait sigorta primleri ertesi ayın sonuna kadar ödenebileceğinden, Aralık ayına ait olan sigorta primlerinin ertesi yılın Ocak ayı içinde ödenmesi durumunda bu primlerin Aralık ayının gideri olarak dikkate alınabileceği açıklamalarına yer verilmiştir.

Yine 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na eklenen Geçici 72. maddesinde “.. sigorta primine esas kazanç tutarı üzerinden hesaplanacak 2016 yılı Aralık, 2017 yılı Ocak ve Şubat aylarına ait sigorta prim tutarlarını, sırasıyla 2017 yılı Ekim, Kasım ve Aralık ayları içerisinde Kurumca belirlenecek tarihe kadar ödemeleri halinde bu aylara ilişkin primler süresinde ödenmiş sayılır. Bu maddenin uygulamasında, 2016 ve 2017 yılı içerisinde ilk defa bu Kanun kapsamına alınan işyerleri için sigorta primlerini yasal süresinde ödeme şartı aranmaz.” hükümlerine yer verilmiştir. Bu şekilde eklenen maddeyle bir sonraki dönem ödenmiş borcu bulunmadığı görülecek ve indirimden yararlanmaya devam edilebilecektir.

Yukarıda yer verilen muktezada “..SGK priminin gider olarak dikkate alınabilmesi için, bu primlerin SGK’na fiilen ödenmiş olması gerektiğinden, sigorta primlerinin, dönemine ve ait olduğu yıla bakılmaksızın fiilen ödendiği tarihte gider olarak kazancın tespitinde dikkate alınacatır. Dolayısıyla, ertelenen ve ödenmeyen prim borçlarının kurum kazancının tespitinden indirim konusu yapılamayacağı tabidir..” hükümlerine yer verilmiştir.

Bu doğrultuda değerlendirildiğinde Aralık/2016 dönemi için Ocak/2017 döneminde ertelenen ve gider olarak hesaplara intikal ettirilen SGK primlerinin kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılmaması gerektiği açıktır. Bu şekliyle halihazırda beyan edilen Gelir Vergisi Beyannamesi için düzeltme verilmesi gündeme gelecektir.

Bir Cevap Yazın