Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi Sorgusu

08.03.2017 tarih ve 30001 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6824 sayılı Kanun’un 4. maddesiyle; Gelir Vergisi Kanunu’nun mülga mükerrer 121. maddesi başlığı “Vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi” şeklinde yeniden düzenlenmiştir. Ayrıca bu düzenlemenin uygulamasına ilişkin 23.12.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 301 seri no.lu Gelir Vergisi Tebliği’nde açıklanmıştır.

Vergisini zamanında ödeyen ve belirtilen diğer şartları sağlayan mükellefler 01.01.2018 tarihinden itibaren verilmesi gereken yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde hesaplanan verginin %5’ini ödenmesi gereken vergiden indirme imkanı getirilmiştir.

305 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 01.01.2019 tarihinden itibaren verilmesi gereken yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde hesaplanan vergi indirimi üst sınırı 1.200.000 TL olarak belirlenmiştir.

Gelir Vergisi Kanunu’nun vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi başlıklı mükerrer 121. maddesinde  söz konusu indirimden yararlanma şartları aşağıdaki gibi sıralanmıştır:

  1. İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait vergi beyannamelerinin kanuni süresinde verilmiş ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin kanuni süresinde ödenmiş olması,
  2. (1) numaralı bentte belirtilen süre içerisinde haklarında beyana tabi vergi türleri itibarıyla ikmalen, re’sen veya idarece yapılmış bir tarhiyat bulunmaması,
  3. İndirimin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla vergi aslı (vergi cezaları dahil) 1.000 Türk lirasının üzerinde vadesi geçmiş borcunun bulunmaması şarttır.

İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile önceki dört takvim yılında 213 sayılı Vergi Usul Kanun’unda belirtilen kaçakçılık fiilleri işlediği tespit edilenler, bu madde hükümlerinden yararlanamazlar.

Diğer taraftan 7162 sayılı Kanun’un 3. maddesinde yapılan düzenlemeyle, 193 sayılı Kanun’un mükerrer 121/2-1. maddesinde yer alan “10 Türk lirasına” ibaresi “250 Türk lirasına” şeklinde değiştirilmiştir.

Bu haliyle, indirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son 2 yıla ait vergi beyannamelerinin kanuni süresinde verilmiş ve bu beyannameler üzerinde tahakkuk eden vergilerin kanuni süresinde ödenmiş olması koşulundaki her bir beyanname itibarıyla 10 Türk lirasına kadar olan eksik ödemelerin bu şartın ihlali sayılmamasındaki, 10 Türk lirası sınırı 250 Türk lirasına çıkarılmıştır.

Vergi indiriminden yararlanmak için yukarıda sayılan tüm şartların sağlanması gerekmektedir.

Bu indirimin ilk uygulama yılında şartların tamamının sağlanıp sağlanmadığının kontrolü mükellefler nezdinde yapılmış ve şartları sağladığını teyit eden mükellefler vergi indiriminden yararlabilmişti. Ancak çoğunlukla kanuni süresinden sonra verilen beyanname ya da kanuni süresinden sonra ödeme yaptığı tespit edilen mükelleflere ilgili vergilendirme döneminde indirim uygulaması dolayısıyla ödenmeyen vergilerin iadesi gerçekleşmişti.

Örneğin, beyannamenin ait olduğu yıl ile önceki son 2 yıla ait vergi beyannamelerinin tamamını kanuni süresinde vermiş ve bu beyannamelerden herhangi birinde 10 TL’nin üzerinde tahakkuk eden verginin kanuni süresinden sonra ödemiş olan mükellefler, tahakkuk eden verginin kanuni süresinde ödenmesi şartını ihlal etmiş ve indirim uygulaması dolayısıyla ödenmeyen vergiler tarh edilmiştir. Özellikle sadece beyannamelerde oluşan maktu damga vergisi tahakkuklarında bu ihlal yapılmaktadır. Bu ihlalle ilgili sınırın 250 TL’ye çıkarılması yerinde olmuştur. Sonuç itibariyle üst sınırdan vergi indirimine hak kazanan mükelleflerin 10 Türk lirası ve üzerinde tahakkuk eden verginin sehven kanuni süresinden sonra ödenmesi vergi indirimi uygulamasını etkisiz kılmıştır.

Bu kapsamda, mükellefler beyannamelerini vermeden önce interaktif vergi dairesinden %5’lik vergi indirimi müessesine ilişkin yukarıda sayılan şartların sağlanıp sağlanmadığının sorgusu yapılabilecektir. İlgili sorgu beyan dönemi başlamadan önce kullanıma açık olacaktır.

İnteraktif Vergi Dairesi’ne giriş yapıldıktan sonra Sorgulamalar sekmesinden “Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi Sorgusu” tıkandıktan sonra genel bilgi nezdinde uyarılar yapılmaktadır. Sonrasında “Dönem” bilgisi(örneğin 01-2018/12-2018) girildikten sonra “Sorgula” kısmına tıklandığında;

sorguları yapılmaktadır.

Yapılan kontroller sonucunda sağlanan şartlar için mavi onay, sağlanmayan şartlar için ise detay verilmek üzere kırmızı uyarı verilmektedir. Herhangi bir şartın sağlanmadığı durumda ise üst kısımda “Merkezi veri tabanı kayıtlarımıza göre %5 indirimden aşağıdaki nedenlerden dolayı faydalanmanız mümkün değildir.” uyarısı yer almaktadır.

Temennim, bu tür uygulamaların yapay zeka yazılımları kullanılarak yaygınlaştırılması ve vergiye gönüllü uyumun azami ölçüde sağlanmasıdır.

Bu yazıya, http://www.muhasebetr.com/yazarlarimiz/aykutdurdagi/003/ linkinden ulaşabilirsiniz.

Bir Cevap Yazın