Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi

Vergi, devletin hükümranlık gücüne dayanarak kamu harcamalarını finanse etmek amacıyla gerçek ve tüzel kişilerden mali güçlerine göre karşılıksız ve cebren alınan ekonomik değerdir.

Vergi ödeviyle ilgili olarak Anayasa’nın 73. maddesinde; “Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlüdür. Vergi, resim, harç ve benzeri yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir veya kaldırılır.” hükmüne yer verilmiştir.

Vergi aflarının sık uygulanması mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunu azaltmakta; vergilerini düzenli ödeyen mükellefleri, düzensizliğe teşvik etmekte ve devlete olan güven sarsılmaktadır.

Vergi aflarının uygulanma nedenleri arasında, siyasi, ekonomik ve teknik sebepler yatmaktadır. Vergi aflarının sürekliliği ve belli periyotlarda uygulanması mükellefleri vergi kaçakçılığına ve af beklentisi nedeniyle vergilerini beyan etmeme veya etse de ödememeye teşvik etmektedir.

Türkiye’de Uygulanan Vergi Afları

Sıra Tarih Açıklama
1 17.05.1924 İlk Vergi Affı
2 5.08.1928 ElviyelSelased Vergilerinin Sureti Cibayetine Dair Yasa
3 15.03.1934 4530 Sayılı Varlık Vergisinin Bakayasının Terkinine Dair Yasa
4 4.07.1934 2566 Sayılı Vergi Bakayasının Tasfiyesine Dair Yasa
5 29.06.1938 3568 Sayılı Arazi Vergisinin Mali Yıl Sonuna Kadar Olan Bakiyesinin Terkinine Dair Yasa
6 13.06.1946 Orman İşletmelerinin Bazı Vergilerden Muaf Tutulması Hakkındaki Yasa
7 21.01.1947 5050 Sayılı Toprak Mahsulleri Vergisi Artıklarının Silinmesi Hakkında Yasa
8 26.10.1960 113 Sayılı Af Yasası
9 28.12.1961 281 Sayılı Vergi Cezaları Gecikme Zamlarının Tecil ve Tasfiyesine Dair Yasa
10 23.02.1963 218 Sayılı Bazı Suç ve Cezaların Affı Hakkında Yasa
11 13.06.1963 252 Sayılı Spor Kulüplerinin Vergi Borçlarının Bir Defaya Mahsus Olmak Üzere Affı
Hakkında Yasa
12 5.09.1963 325 Sayılı Yasa Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 1960 ve Daha Önceki Yıllarına Ait Bir
Kısım Vergi Borçlarının Tasfiyesi Hakkında Yasa
13 16.07.1965 691 Sayılı Belediyelerin ve Belediyelere Bağlı Müessese ve İşletmelerin Bir Kısım Borçlarının Hazinece Terkin ve Tahkimi Hakkında Yasa
14 3.08.1966 780 Sayılı Bazı Suç ve Cezaların Affı Hakkında Yasa
15 28.02.1970 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunuyla Getirilen Af
16 15.05.1974 1803 Sayılı Cumhuriyet‘in 50. Yılı Nedeniyle Bazı Suç ve Cezaların Affı Hakkında Yasa
17 20.03.1981 2431 Sayılı Tahsilatın Hızlandırılması ve Beyan Dışı Kalmış Servet Unsurlarıyla Vesikasız Emtianın Beyanına İlişkin Yasa
18 2.03.1982 2431 Sayılı Yasaya Ek
19 22.02.1983 2801 Sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Özel Uzlaşma Yolu ile Tahsili Hakkında Yasa
20 4.02.1985 Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında 3239 Sayılı Kanunun Geçici 4. Maddesi
21 3.12.1988 3505 Sayılı Yasa (Geçici Birinci Madde)
22 28.12.1988 3512 Sayılı Yasa
23 15.12.1990 3689 Sayılı Yasa (Geçici Birinci Madde)
24 21.02.1992 3787 Sayılı Yasa
25 5.09.1997 400 Sayılı Tahsilat Genel Tebliği
26 22.07.1998 4369 Sayılı Yasa
27 6.02.2001 414 Sayılı Tahsilat Genel Tebliği
28 7.03.2002 4746 Sayılı Yasa İle Emlak Vergisi İle İlgili Af Düzenlemesi (Emlak Vergisi Yasasının Geçici Madde 21)
29 27.02.2003 4811 Sayılı Vergi Barışı Kanunu
30 22.11.2008 5811 Sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun (Varlık Barışı)
31 13.02.2011 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar Ve Genel
Sağlık Sigortası Kanunu Ve Diğer Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
32 10.09.2014 6552 Sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun
33 19.08.2016 6736 sayılı Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Kanun

Kaynak: ÇETİN Güneş, “Vergi Aflarının Vergi Mükelleflerinin Tutum ve Davranışları Üzerindeki Etkisi”, Yönetim ve Ekonomi, C:14, S:2, 2007, s.177. (Kargı, 2011, 101 – 115)

Mükellefler nezdinde vergi bilincinin oluşturulması ve vergiye gönüllü uyumun sağlanması için yapılacak çalışmalar ve düzenlemeler sonucunda mükelleflerin vergi yükümlülüklerinin yerine getirilmesi teşvik edilecek ve vergi gelirleri istenen seviyeye ulaşacaktır. Böylelikle kaçakçılıkla mücadele için harcanan kaynak azalacak, kamu giderlerini finanse etme aşamasında vergilerin yetersiz kalması nedeniyle vergisini düzenli ödeyen mükelleflere ayrıca bir vergi yükü oluşmayacaktır. Şöyle ki, devlet, kamu harcamalarını finanse ederken sorun yaşaması durumunda ek vergiler uygulayabilecek ve yine bu vergilerin tahsilini düzenli vergi ödeyen mükelleflerden alacaktır.

Bir tarafta vergi kaçakçılığı yaparak hiç vergi ödemeyen ya da vergisini ödeyen bir kesim olmakla birlikte bir tarafta da vergisini düzenli ödeyen mükellefler bulunmaktadır. Vergi bilincinin oluşturulması ve vergiye gönüllü uyumun sağlanması sonucunda düzenli vergi ödeyen mükellefler üzerindeki vergi yükü azalacak, vergi ödemesi gerektiği halde hiç vergi ödemeyen ya da vergisini eksik ödeyen mükellefler de vergi ödeyecektir.

Yukarıda anlatılmaya çalışılan vergiye gönüllü uyumun istenilen seviyeye ulaşması için çalışmalar yapılmaktadır. 08.03.2017 tarih ve 30001 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6824 sayılı Kanun’un 4. maddesiyle; Gelir Vergisi Kanunu’nun mülga mükerrer 121. maddesi başlığı “Vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi” şeklinde yeniden düzenlenmiştir.

İlgili maddede; “Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefi olanlar ile kurumlar vergisi mükelleflerinden (finans ve bankacılık sektörlerinde faaliyet gösterenler, sigorta ve reasürans şirketleri ile emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları hariç olmak üzere), bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen şartları taşıyanların yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin %5’i, ödenmesi gereken gelir veya kurumlar vergisinden indirilir.” hükmüne yer verilmiştir.

Bahsi geçen kanun maddesine göre, 01.01.2018 tarihinden itibaren verilmesi gereken yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde belli şartları sağlayan mükellefler yine Kanun’da belirtilen sınırlar çerçevesinde indirimden faydalanabileceklerdir.

İndirimden faydalanmanın şartları;

  • İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait vergi beyannamelerinin kanuni süresinde verilmiş ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin kanuni süresinde ödenmiş olması,
  • İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son 2 yıl içerisinde haklarında beyana tabi vergi türleri itibarıyla ikmalen, re’sen veya idarece yapılmış bir tarhiyat bulunmaması,
  • İndirimin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla vergi aslı (vergi cezaları dâhil) 1.000 Türk lirasının üzerinde vadesi geçmiş borcunun bulunmaması gerekmektedir.

İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile önceki dört takvim yılında Vergi Usul Kanunu’nun Kaçakçılık Suçları ve Cezaları başlıklı 359. maddesinde sayılan fiilleri işlediği tespit edilenler indirimden faydalanamazlar.

Hesaplanan indirim tutarı, 1.000.000,00 Türk lirasından fazla olamaz. Bu tutar her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacaktır.

İndirilecek tutarın ödenmesi gereken vergiden fazla olması durumunda kalan tutar, yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihi izleyen bir tam yıl içinde mükellefin beyanı üzerine tahakkuk eden diğer vergilerinden mahsup edilebilir. Bu süre içinde mahsup edilemeyen tutarlar iade edilmez.

Bahsi geçen Kanun maddesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı, bu oranı %10’a kadar artırmaya, %0’a kadar indirmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Örneklerle Vergi İndirimi Uygulaması;

  1. Uyum A.Ş.’nin 2017 yılı için hesaplanan kurumlar vergisi 2.000.000,00 TL olsun. Ayrıca şirket, yukarıda bahsedilen şartların tamamını sağlamaktadır.
Açıklama Tutar
Hesaplanan Kurumlar Vergisi 2.000.000,00 ₺
İndirim Tutarı(2.000.000,00*%5) 100.000,00 ₺
Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi 1.900.000,00 ₺
  1. Sınırsız İnternet A.Ş.’nin 2017 yılında 22.000.000,00 TL hesaplanan kurumlar vergisi olsun. Ayrıca şirket, yukarıda bahsedilen şartların tamamını sağlamaktadır.
Açıklama Tutar
Hesaplanan Kurumlar Vergisi 22.000.000,00 ₺
İndirim Tutarı(20.000.000,00*%5)* 1.000.000,00 ₺
Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi 21.000.000,00 ₺

*Şirketin hesaplanan kurumlar vergisine indirim oranı olan %5 uygulandığında hesaplanan indirim tutarı 1.100.000,00 TL olduğundan, Kanun’da belirtilen üst sınır dikkate alınmıştır.

  1. Berkcan Ödemez’in 2017 yılında gelir vergisi matrahına artan oranlı tarife uygulandığında hesaplanan gelir vergisi 100.000,00 TL olsun. Ancak kişinin vadesi geçmiş 2.000,00 TL vergi borcu bulunmaktadır.
Açıklama Tutar
Hesaplanan Gelir Vergisi 100.000,00 ₺
İndirim Tutarı(100.000,00*%5)* 5.000,00 ₺
Ödenmesi Gereken Gelir Vergisi 95.000,00 ₺

*Şahsın 1.000,00 TL üzerinde vadesi geçmiş borcunun bulunmasına rağmen indirimden yararlanmıştr. Yukarıda bahsedilen şartların sonradan tespit edilmesi halinde ilgili vergilendirme döneminde indirim uygulaması dolayısıyla ödenmeyen vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın tarh edilecektir.

Konusu geçen vergi indirimi, her ne kadar hesaplanan kurumlar vergisi üzerinden hesaplanacak olsa da, 4. Geçici vergi beyannamesi ile Kurumlar Vergisi beyannamesinde yer alan matrahın aynı olması durumunda; Kurumlar veya Gelir vergisi ödemesi bulunmayacaktır. Bu halde, yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihi izleyen bir tam yıl içinde mükellefin beyanı üzerine tahakkuk eden diğer vergilerinden mahsup edilebilir.

Bu durumda tüm şartları sağlamasına rağmen 1 yıl içerisinde ödenecek vergisi olmayan mükellefler bu indirimden fiilen yararlanamayacaktır.

Maddenin uygulanmasına iişkin usul ve esasları belirlemeye yetkili olan Maliye Bakanlığı tebliğlerle konuya açıklık getirmesi ve geçici vergi dönemlerinde  de indirimin uygulanması yerinde olacaktır.

Gerek ceza kesilme korkusu içinde yaşayan mükelleflerin gerekse üzerine fazlaca vergi yükü düşen mükelleflerin işine odaklanması, sürdürülebilir bir büyüme sağlaması, istihdam ve ekonomiye katkı sağlaması pek mümkün değildir. Vergiye gönüllü uyumun sağlanması ve vergi bilincinin sağlanması için yapılan çalışmaların artması bahsedilen sorunların ortadan kalmasına yardımcı olacaktır.

Umarım yukarıda sunulan Türkiye’de Vergi Afları listesine bir yenisi daha eklenmez. Vergi bilinci ve vergiye gönüllü uyum sağlanarak mükellefler bu listenin artması için beklenti halinde olmaz.

Bu yazıya, http://www.muhasebetr.com/yazarlarimiz/aykutdurdagi/001/ linkinden ulaşabilirsiniz.

Bir Cevap Yazın